Právne služby

Poskytovanie právnej pomoci v rámci svojej advokátskej kancelárie predstavujú najmä služby:

Občianske právo

 • právne vzťahy k nehnuteľnostiam
 • vlastnícke právo
 • záväzkové právo
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • podielové spoluvlastníctvo
 • dedičské konanie
 • zmluvné zabezpečovacie inštitúty (ručenie, zmluvná pokuta, záloh…)

Pracovné právo

 • poradenstvo ohľadom vzniku, zmien a skončenia pracovného pomeru
 • poradenstvo pre spoločnosti v oblasti ľudských zdrojov
 • poradenstvo v oblasti interných pracovnoprávnych predpisov spoločností
 • riešenie všetkých vzťahov medzi zamestnancom a zamestnávateľom
 • riešenie vzájomných nárokov zamestnávateľa a zamestnanca
 • náhrada škody v pracovnom práve

Obchodné právo

 • právo obchodných spoločností
 • vymáhanie pohľadávok
 • obchodnoprávne zmluvy
 • zabezpečovanie zápisov v registroch

Rodinné právo

 • rozvod manželstva
 • spísanie rodičovskej dohody
 • úprava práv a povinností k maloletým deťom
 • vyživovacie povinnosti