Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracovávaním a ochranou osobných údajov všetkých dotknutých osôb poskytujeme nasledujúce informácie podľa:

a) nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) (1)

b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

c) Zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v platnom znení

Zároveň dodržiavame Kódex spracovávnia prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK“). S Kódexom sa môžete oboznámiť na stránkach SAK (www.sak.sk)

Tieto informácie vysvetľujú ako spracovávame osobné údaje v rámci činnosti našej Advokátskej Kancelárie JUDr. Barbora Roštárová, advokátka, so sídlom na Radničnom námestí 1, Pezinok 90201,IČO: 42260353 („prevádzkovateľ osobných údajov“). V prípade akýchkoľvek otázok je možný kontakt na telefonickom čísle +421 905792135, emailovej adrese office@akrostarova.sk alebo poštou na vyššieuvedenú adresu.

Účel spracovávania osobných údajov:

 • Výkon povolania – poskytovanie právnych služieb
 • Poskytovanie iných ako právnych služieb
 • Účtovné a daňové účely
 • Štatistické a archívne účely
 • Účel týkajúci sa ochrany oprávnených záujmov

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje (vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu):

 • Osoby poverené výkonom činností pre našu AK
 • Účtovný daňový a ekonomický poradcovia
 • Slovenská advokátska komora
 • Poskytovatelia IT služieb
 • Znalci

Z dôvodu zachovania mlčanlivosti máme obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci (Tieto nie sú v zmysle GDPR považované za príjemcov) , avšak sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Prenos osobných údajov do zahraničia:

AK JUDr. Barbora Roštárová ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do inej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje uchovávame najdlhšie po dobu, ktorá je potrebná na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva

Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • Ak advokát menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu;

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;
 • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi;

Práva dotknutej osoby:

 • Právo vyžiadať od AK JUDr. Barbora Roštárová prístup k svojim osobným údajom
 • Právo na opravu získaných osobných údajov – (právo na opravu podľa článku 16 GDPR)
 • Právo na vymazanie osobných údajov – (právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR)
 • Právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov – (právo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR)
 • na získanie svojich osobných údajov – (právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR)
 • Právo namietať spôsob spracúvania osobných údajov (Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. (právo namietať podľa článku 21)
 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore

Pre používanie našej webovej stránky môže byť potrebné, aby servery vložili tzv. cookies (malé textové súbory umiestnené do počítača navštívenou webovou stránkou). Cookies sú používané technickými správcami webovej stránky na účely zabezpečenia správneho zobrazenia obsahu a fungovania stránky a pre potreby analytického nástroja Google Analytics.

Každý návštevník môže nastaviť svoj webový prehliadač tak, aby odmietal cookies.

Všetky informácie poskytnuté na tejto webstránke, týkajúce sa ochrany osobných údajov sa môžu meniť alebo nebudú ďalej aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak tieto podmienky budú zmenené podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.